.

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
 
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
    หน้าหลัก
Main
 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๒
The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon 2021) : The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
 
Abstract Book Proceeding
   
หลักการและเหตุผล

องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิต ของผู้คนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งมีปรากฎการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นในหลากหลายมิติให้นักวิชาการด้านมนุษศาสตร์ละสังคมศาสตร์ศึกษาค้นคว้าเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการจัดการเรียนการสอนการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการทางสังคมและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการและการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีในการเปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและประเทศ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจอื่น ๆ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 
The 2nd National and International Conference on Humanities and
Social Sciences (TSU-HUSOiCon 2021)
“The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences
in the Disruptive Society”
July 9-10, 2021  
The Bed Vacation Rajamangala Hotel, Songkhla, Thailand
 
Rationale

Given continuous changes of knowledge in the sphere of humanities and social sciences, new bodies of knowledge have consistently been identified and exchanged, particularly in the changing digital era. This could be ascribed to a diversity of new phenomena in people’s way of life and social changes that has encouraged scholars in such area to examine and research them. Educational institutions therefore play an important role in disseminating the knowledge and fostering its translation through such channels as teaching and learning as well as review and research articles.
To enhance academic and research strengths, the Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, whose missions are to produce graduates and bolster knowledge in the area to satisfy the society’s needs, has decided to arrange the 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences. The objectives of this conference are to disseminate bodies of knowledge and research and form national and international networks in the field. Teachers, researchers, scholars, postgraduates and others interested can also exchange their knowledge and research experiences. The exchanges are expected to consolidate knowledge strengths in this field, and thereby contributing to social development as well as the country’s development.

Objectives
1.To provide teachers, researchers, scholars, postgraduates and others interested with an opportunity to disseminate their academic work
2.To offer Thaksin University an opportunity to network with other educational institutions
 
ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ : Announcement
 
เอกสารประชาสัมพันธ์  
>

 

หนังสือประชาสัมพันธ์
คำแนะนำสำหรับบทความฉบับเต็ม
การใช้งานระบบประชุม Online โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex_Th
How to use Cisco Webex Meetings
 
องค์กรร่วมจัด : Co-host
 
รายนามองค์กรร่วมจัด : List of Co-hosts
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับชาติ : Co-host of National Conference   ระดับนานาชาติ Co-host of International Conference
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(Princess of Naradhiwas University)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(Huachiew Chalermprakiet University)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Mahasarakham University)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Rajamangala University of Technology Srivijaya)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(Chiang Rai Rajabhat University)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Kasetsart University)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Rajamangala University of Technology Srivijaya)
Universiti of Malaysia Sarawak
    Universiti Sains Malaysia
    Atma Jaya Catholic University of Indonesia
    University Hasanuddin