ตารางนัดหมายผู้บริหาร
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงาน