งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2564
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   FORM
4   งบประมาณ
งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
5   ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7   รายงานผลการดำเนินโครงการ
8   แผนปฏิบัติการประจำปี

 

 
ข้อมูล : งบประมาณ
 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ -
  ายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563