คณะวิชามนุษยธรรมศึกษา
และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2511 - 2517
 
ผศ.ดร.บันลือ ถิ่นพังงา
ปี 2511-2516
ผศ.ปรีชา สิงขโรทัย
ปี 2516-2517

 
คณะมนุษยศาสตร์
พ.ศ. 2518 - 2540
 
รศ.วลัย ศิลปกรรมพิเศษ
ปี 2517-2523
ศ.กระแสร์ มาลยาภรณ์
ปี 2523-2527
ดร.ฉันทัส ทองช่วย
ปี 2527-2533
ผศ.อุดม หนูทอง
ปี 2533-2537
ดร.ฉันทัส ทองช่วย
ปี 2537-2540

 
คณะสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2518 - 2540
 
ผศ.ประชุม คงทน
ปี 2517-2518
รศ.ทวี ทองสว่าง
ปี 2518-2519
รศ.ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
ปี 2519-2526
ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์
ปี 2526-2530
รศ.สงบ ส่งเมือง
ปี 2530-2534
รศ.สนั่น เมืองวงษ์
ปี 2534-2537
ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์
ปี 2537-2540

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
 
ดร.ฉันทัส ทองช่วย
2540-2544
ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์
2544-2548
รศ.ดร. ประมาณ เทพสงเคราะห์
2548-2552
รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์
2552-2556
อ.รัชนีย์ ศรีศักดา
2557-2557
รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
2557-31 ตุลาคม 2562
รศ.น้อม สังข์ทอง
1 พฤศจิกายน 2562-30 พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ
1 ธันวาคม 2562-ปัจจุบัน