จำนวนครั้ง hitwebcounter จำนวนคน hitwebcounter
ผลงานบุคลากร
:: สาขาภาษาไทย
(1) _วรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์(พัชลินจ์_จีนนุ่น).pdf
:: สาขาภาษาอังกฤษ
:: สาขาภาษาจีน
:: สาขาภาษาญี่ปุ่น
:: สาขาภาษามลายู
:: สาขาภาษาเกาหลี
:: สาขาบริหารและพัฒนาชุมชน
(1) ตำราทางวิชาการ_กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน_ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์_แก้วเพ็ง.pdf
:: สาขาประวัติศาสตร์
:: สาขาสังคมศึกษา
:: สาขารัฐประศาสนศาสตร์
(1) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.อภิรดี จิโรภาส.pdf
:: สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
:: สาขานิเทศศาสตร์
:: สาขาภูมิศาสตร์
(1) ร้อยเรียงเรื่องราวชุมชนปูยู ภูมิปัญญา และภูมิทัศน์วัฒนธรรม ผศ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์.pdf