งานการเงินและพัสดุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
www2.huso.tsu.ac.th/huso_hmqa สถิติการเข้าชม 47173 ครั้ง  
หน้าแรก
1   FORM
2   แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3   ระเบียบที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณ
4   หนังสือแจ้งจากฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
5   งานพัสดุ
6   รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
7   มติการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน_แนวปฏิบัติ