งานประชุม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
www2.huso.tsu.ac.th/huso_hmqa สถิติการเข้าชม 47181 ครั้ง  
หน้าแรก
1   ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
2   การประชุมสมัยวิสามัญ
3   การประชุมสมัยสามัญ
4   FORM
5   ประกาศคณะฯ สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ
6   คำสั่งคณะฯ
7   สรุปมติที่ประชุม
8   การประชุมสาขาและหลักสูตร
9   คณะกรรมการประจำคณะ

 

ข้อมูลแบบฟอร์มและเอกสารตามภารกิจ